Generalforsamlingen blev afholdt elektronisk på Team-møde 2022........

 Referat af generalforsamlingen i Årgangsforeningen Hold juli 1974. 

Generalforsamlingen blev afholdt den 23. maj 2022 klokken 19.00. Den blev afholdt elektronisk via Teams på computer/telefon, da det ikke var muligt at afholde den som vanligt i forbindelse med årgangsparaden,  der er flyttet til den 13. august.  

Antal deltagere 10. 

DAGSORDEN

1.  Valg af dirigent
2.  Formanden aflægger beretning
3.  Kassereren aflægger regnskab
4.  Valg af formand.
5.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:      På valg er Henrik Larsen og Tommy T. Jensen
6.  Valg af 1 bestyrelsessuppleant
7.  Valg af revisor
8.  Valg af revisorsuppleant
9.  Indkomne forslag
10. Eventuelt 

1.  Valg af dirigent 

Jon Nielsen valgt til dirigent. Generalforsamlingen blev konstateret lovlig indvarslet. 

2.  Formanden beretning 

Jon Nielsen måtte desværre meddele at der har været 2 dødsfald blandt dem som har været tilknyttet kompagniet.  

Kompagnichef Ole Blyme er afgået ved døden den 23. april. Foreningen sendte en bårebuket i forbindelse med begravelsen. 

Delingsfører for anden deling A.K. Larsen er afgået ved døden den 2. april. Begravelsen havde fundet sted, da det kom til foreningens kendskab.

Alle rejste sig og holdt 1 minuts stilhed. 

Æret være deres minde. 

Formanden berettede endvidere at vi har gennemgået en overgang til ny kasserer, Steen Fjeldsøe Hansen og sekretær Peer Nielsen, efter Leif Jensen fratrædelse. Overdragelsen er forløbet fint, med hjælp fra Leif hvor det har været nødvendigt. Tak til Kai Nielsen for arbejdet med vores hjemmeside. 

Generalforsamlingen godkendte beretningen uden kommentarer. 

3.  Kassereren aflægger regnskab 

Årets resultat viser et overskud på kr. 10.494,- Overskuddet tillægges vores egenkapital på kr. 17.256,-, så den samlede egenkapital udgør kr. 27.750, - 

Regnskabet godkendt af generalforsamlingen uden kommentarer. 

4.  Valg af formand.   

Genvalg til Jon Nielsen. 

5.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:      På valg Henrik Larsen og Tommy T. Jensen 

Begge genvalgt. 

6.  Valg af 1 bestyrelsessuppleant 

Genvalg til Søren R. Nielsen 

7.  Valg af revisor 

Genvalg til Mogens Nielsen. 

8.  Valg af revisorsuppleant 

Genvalg til Allan Bitsch. 

9.  Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

Eventuelt.

Jon nævnte status på den kommende årgangsparade den 13. august, hvor foreningen har sendt invitation ud til alle medlemmer. Efter tilmeldingsfristens udløb er der tilmeldt 13. Totalt set er der tribune plads, for at se den annoncerede fodboldkamp, til 600, hvoraf halvdelen er solgt. Så det tegner til en god opbakning.  

Johan Ellekjær har bestilt et bord på en Italiensk restaurant efter årgangsparaden hvor vi mødes og afslutter dagen for egen regning. 

Tak for god ro og orden. 

Del siden